Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
วีซ่า สเปน  สเปน

เอกสารยื่น วีซ่าสเปน
1. คำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.maec.es) ที่กรอก โดยสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด(ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและเห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2นิ้ว 2 รูป
4. ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในเชงเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเชงเก้น
5. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ชนิดของยานพาหนะ ที่พัก และหลักฐานการเงิน เพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสเปน
6. สำเนา BOOK BANK หรือ STATEMENT ส่วนตัว

กรณีท่องเที่ยว
- เอกสารแสดงที่พำนักในสเปน (เช่น หลักฐานการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเชงเก้น) หรือ เอกสาร หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของ ประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อของเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่ อยู่ หนังสือเชิญและ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป
- เอกสารที่แสดงกำหนดการเดินทาง แผนการเดินทาง หรือ แสดงหลักฐานโปรแกรมทัวร์
- หลักฐานการจองเครื่องบินเข้าและออกประเทศสเปน
(ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินตัวจริงเมื่อมารับวีซ่า) ตาม ระยะเวลาที่เดินทางจริง และไม่เกินระยะเวลาของระเบียบเชงเก้น

กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา
- แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
- อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ

กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ
- เอกสารการลงทะเบียนเรียน
- หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

ในทุกกรณี ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงเอกสารแสดงฐานะทางการเงินและอาชีพ ดังนี้
1. จดหมายรับรองการจ้างงาน (** ยกเว้นในกรณีผู้สมัครวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้)
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงว่าผู้ขอมีฐานะทางการเงินของตนเองเป็นระยะเวลา ติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน เพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนัก กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรองจาก ธนาคาร (Bank Statement) หลักฐานการเงินของบุคคลอื่นหรือของบริษัท
ที่รับรองค่าใช้จ่ายไม่สามารถนำมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาได้ เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน
อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ
3. ในกรณีสมรสกับคนในกลุ่มสหภาพยุโรป(ที่ไม่ใช่คนสเปน) แสดงหลักฐานการจดทะเบียนสมรส และหนังสือ รับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายในประเทศนั้นเช่นกัน
4. ในกรณีชาวต่างชาติ(ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดงหลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทยที่มีอายุใช้การได้ ชาวต่างชาติที่ไม่มีมีถิ่นที่อยู่ถูกต้องในประเทศไทย ไม่ สามารถขอวีซ่าที่สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย

** อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

* ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง *

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน 2,736 บาท (ราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า จันทร์-พฤหัส 09.00- 12.00 น. รับยื่นเอกสารวีซ่า
จันทร์-พฤหัส 12.00-13.00 ศุกร์ 11.00-12.00 น รับหนังสือเดินทางคืน

หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการการของทางบริษัท
ข้อมูลด้านเอกสารและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

รายละเอียดสถานฑูต
ที่อยู่ :แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ :02 6618284-7
เบอร์โทรสาร :02 6619220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Wonderful World-wide
โทร 0 2236 8686, 0 2639 1616

   
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.