Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
DOKODEMO TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS
 
DOKODEMO  TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS
รหัส: WW08061
BurgazHackTeam // I invite you to Islam.
แพ็คเกจทัวร์
ราคา 0 บาท
จองออนไลน์
Share บน Facebook
รายละเอียดทัวร์

 
วันที่ 1
04.00 น. 
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เดลต้าแอร์ไลน
07.00 น. 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DL 585 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 
ถึงสนามบินนานาชาติ นาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เมือง นาริตะ จังหวัดชิบ
14.45 น. 
ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เมือง นาริตะ จังหวัดชิ[t
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติ อิสึ ฮาโกเน่ ” ที่เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ ปุ่ นนิยมมา เที่ยวมากที่ สุดเนื่ องด้วยบรรยากาศที่ เงียบสงบสวยงาม
 
สัมผัสบรรยากาศเย็น สบาย “ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ” ประมาณ 10 นาที
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
เดินทางสู่ “หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ ” หุบเขากำมะถันเดือดและบริการฟรี “ไข่ดำเพื่อสุขภาพ”
ค่ำ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOTEMBA FUJINOBOUKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
วันที่ 3
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านสู่ “สวนผลไม้ ” ให้ท่านสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่ ” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น
 
ชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจ ิ ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน ำ้ทะเล 3,776 เมตร นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขา ไฟฟูจิ
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
เดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ชมความงดงามของดอกซากุระ “สวนสาธารณะอุเอะโนะ” สวนแห่งนี ้เป็นสวนแห่งแรกของกรุงโตเกียวที่เก่าแก่ที่สุด มีต้นซากุระเรียงรายกว่า 1,500 ต้น
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้ าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ชอปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม" TOKYO DISNEYLAND"
ค่ำ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง นาริตะ
เที่ยง 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย 
นำท่านสู่ “นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต” ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม ทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่น
15.00 น. 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล
17.50 น. 
เหินฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DL 584
23.35 น. 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
รายละเอียดราคาทัวร์
ไม่มีวันเดินทางและราคาในแพ็กเก็จนี้


อัตราค่าบริการนี้รวม :
ชุดพรีเมี่ยมกระเป๋าสะพายกิ๊ฟต์เก๋ / สายรัดกระเป๋าสีสวยสดใสและหมอนเป่าลมรองศีรษะ
ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ไป-กลับ (ชั้นประหยัดตามรายการ)
ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักกระเป๋าได้ท่านละ 2 ใบๆละไม่เกิร 23 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น)
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.