Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
BurgazHackTeam
 
BurgazHackTeam
รหัส: BURGAZHACKTEAM
กรุ๊ปทัวร์
ราคา 0 บาท
จองออนไลน์
Share บน Facebook
รายละเอียดทัวร์

 
วันที่ 1
22.00 น. 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่ 2
01.05 น. 
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
04.55 น. 
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.10 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเที่ยวบิน EK 183
12.40 น  
ถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม
 
ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958
 
เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก RAMADA BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นำท่านชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH RHEIN MAIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
เดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
 
อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมือง เช่น สินค้าตราตุ๊กตาคู่,น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก RAMADA HUERTH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ Roermond McArthurGlen Designer Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY เป็นต้น
เที่ยง 
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่รบกวนการช๊อปปิ้ง
บ่าย 
เดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก นำเข้าชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK PLAZA SCHIPHOL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญ
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมือง **คณะเดินทางวันที่ 18-24 และ 25-31 มี.ค. 2558 นำเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า 200 ไร่**
18.00 น. 
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล
22.00 น. 
เดินทางกลับสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 150
วันที่ 7
07.30 น. 
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. 
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
18.40 น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
รายละเอียดราคาทัวร์
ไม่มีวันเดินทางและราคาในแพ็กเก็จนี้


อัตราค่าบริการนี้รวม :
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เป็นตัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจโดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน)
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 
 
รายการทัวร์อื่นๆ
DOKODEMO  TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS WW08061 DOKODEMO TOKYO 5 DAYS 4 NIGHTS
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.